Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα www.blackginger.gr. Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους που αποτελούν τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί προέκταση της εταιρείας catering Black Ginger καθώς και μέσο έκφρασης της στο διαδίκτυο. Το σύνολο του περιεχομένου της διατίθεται χωρίς καμία επιβάρυνση ή υποχρέωση στο κοινό της. Ανήκει στο σύνολο της στην Black Ginger. Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν. Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Άλλως, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω όρους χρήσης και δίνει τη συγκατάθεσή του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην εταιρεία Black Ginger η οποία μπορεί να αποκαλείται σε μερικά σημεία του κειμένου "δικαιούχος". Με τη λέξη "χρήστες" αναφερόμαστε και εννοούμε τους επισκέπτες της παρούσας ιστοσελίδας.

Γενικοί Όροι Χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα καταβάλλει συνεχώς τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της -παρόντα και επόμενα- να είναι χαρακτηριστικά για την μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, και ορθότητα τους. Σε καμία απολύτως περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του δικαιούχου, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε επισκέπτη της, με αφορμή την χρήση της ιστοσελίδας. Το περιεχόμενο που παρατίθεται στην ιστοσελίδα έχει χαρακτήρα ενημερωτικό, ανανεώνεται διαρκώς και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή απώλεια προκληθεί σε κάποιο χρήστη της ιστοσελίδας από τη χρήση αυτού.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η www.blackginger.gr συμμορφώνεται με το Ελληνικό Δίκαιο αλλά και με το Διεθνές Δίκαιο, καθώς και με τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Συνεπώς, σε περίπτωση διαμαχών ή διαφορών ανάμεσα στην ίδια και σε τρίτους, προκύπτουσες από την παρούσα συμφωνία με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα καθ´ύλην Ελληνικά Δικαστήρια, για επίλυση της διαφοράς. Κατά κανόνα, για κάθε ενδεχόμενη ή επόμενη διαφορά, διαμάχη ή αμφισβήτηση, αρμόδιο θα είναι το εθνικό σύστημα, για την εκδίκαση ή και την διαιτησία ανάμεσα στα μέρη. Για κάθε θέμα που αφορά μία διαφορά, ή διαμάχη, σχετική με το διαδίκτυο, θα εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες της Ελληνικής Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας όπως και οι κανόνες Δημοσίου και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Ο δικαιούχος, ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη, και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.

Σύνδεσμοι ("Links")

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να παραπέμπει σε άλλες ιστοσελίδες υπό την μορφή συνδέσμων ("links") σε ορισμένα σημεία της. Πράττει κατ´ αυτόν τον τρόπο για να παρέχει περισσότερες πληροφορίες στον επισκέπτη της ή και για να αναγνωρίσει την προσφορά τρίτων στο έργο της. Παρέχοντας links στην ιστοσελίδα της, δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη της να επισκεφτεί πιο εύκολα και άμεσα, την ιστοσελίδα κάποιου τρίτου συνεργάτη της. Ωστόσο, δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους, ούτε και για τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που εκείνοι χρησιμοποιούν. Επίσης, ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί της διαθεσιμότητάς τους ανά πάσα στιγμή. Ο επισκέπτης/ χρήστης των συνδεδεμένων ιστοσελίδων -ή και οι εν λόγω σύνδεσμοι-, ευθύνονται αποκλειστικά για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα προκύψει σε περίπτωση που κάποιος χρήστης, τις επισκεφθεί κατόπιν ανακατεύθυνσης από την μια ιστοσελίδα στην άλλη.

Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας "www.blackginger.gr", συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά- των κειμένων, πληροφοριών, νέων, γραφικών και γραφιστικών στοιχείων, εικόνων, φωτογραφιών, λογοτύπων, σχεδίων, δομής, πρωτότυπων γραμματοσειρών και γενικά κάθε είδους αρχείων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα στο σύνολο της, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το σύνολο του περιεχομένου ανήκει στην εταιρεία Black Ginger. Σε περίπτωση που εκείνη θελήσει να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο δεν της ανήκει, θα συνοδεύεται πάντα από σχετική αναφορά με το όνομα του κατόχου των δικαιωμάτων του. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκπομπή, έκδοση, προσαρμογή, τροποποίηση, εκτέλεση, φόρτωση («download»), μετάφραση, δημοσίευση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμήματος ή όλης της ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της.

Αποθήκευση και Χρήση Περιεχομένου

Η περιορισμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.blackginger.gr, αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Βεβαίως αυτή πρέπει να γίνεται σε προσωπικό υπολογιστή και να έχει σκοπό την αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς καμία πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης των τμημάτων που έχουν αντιγραφεί. Σε περίπτωση χρήσης μικρού τμήματος της ιστοσελίδας ως σύντομη αναφορά (π.χ. χρήση αριθμού λέξεων από μία πρόταση, σε εισαγωγικά και σαν αναφορά, που στο σύνολο της να μη ξεπερνάει το ένα τέταρτο από το συνολικό κείμενο) πρέπει να γίνεται εμφανής αναγραφή της προέλευσης του τμήματος αυτού, όπως και ρητή αναφορά στο όνομα της ιστοσελίδας προέλευσης του καθώς και του συγγραφέα του. Η περιορισμένη αυτή χρήση δεν είναι ωστόσο -και σε καμία περίπτωση- συνώνυμη παραχώρησης της πνευματικής ιδιοκτησίας του χρησιμοποιημένου τμήματος από μέρους του Black Ginger. Οτιδήποτε άλλο δημοσιεύεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της "www.blackginger.gr" και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, ανάγεται στην ευθύνη του ιδιοκτήτη του. Κάθε παραβίαση των παραπάνω τιμωρείται αυστηρά από τον Νόμο με ποινικές και αστικές κυρώσεις. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο και σε όλα τα επερχόμενα δημιουργήματα που θα δημοσιευτούν στο μέλλον στην ιστοσελίδα αυτή, και που θα προστατεύονται από την αναφορά "Copyright-All rights reserved" που υπάρχει στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας αυτής.

Εισαγωγή περιεχομένου τρίτου/τρίτων

Κανένας επισκέπτης δεν έχει το δικαίωμα να εισάγει, ή να αντικαταστήσει και με κανένα απολύτως μέσο, περιεχόμενο στην ιστοσελίδα "www.blackginger.gr", που ενδέχεται να τροποποιήσει το περιεχόμενο ή έστω και την όψη της ιστοσελίδας, ή και των δεδομένων που δημοσιεύονται σε αυτήν, ή που θα μπορούσε να αλλάξει την δομή της ή και τα δημιουργήματα που εκτίθενται σε αυτήν. Εάν επιθυμείτε να λάβετε παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, ή να μας επισημάνετε κάτι, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: info@blackginger.gr και θα χαρούμε πολύ να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας το συντομότερο δυνατό.